Povinné informace

Dětský domov a Školní jídelna,
Lichnov 253, příspěvková organizace
Směrnice k realizaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (v platném znění a ve znění pozdějších předpisů), v podmínkách DD a ŠJ Lichnov 
Datum: 1.1.2005

 

Základní pojmy
Zveřejňování informací
Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace 
Omezení práva na poskytnutí informace 
Evidence písemných žádostí o poskytnutí informace 
Hrazení nákladů za poskytnuté informace 

 

 1. Základní pojmy 
 2. Informací, kterou je DD povinen poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele domova, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu. 
 3. Žadatelem může být každá fyzická či právnická osoba bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci. 
 4. Vůči žadatelům mají zodpovědnost za poskytování informací ti pracovníci DD, kteří jsou k tomu kompetentní. V opačném případě se žádost vrátí se sdělením, aby se obrátil na správný subjekt. 

 

 1. Zveřejňování informací 
 2. Ředitelkou Dětského domova v Lichnově je Alena Lukeszová.
  Jmenování do funkce dne 10.09.2004 ing. Evženem Tošenovským, hejtmanem MSK,usnesením č. 46/3676 ze dne 9.9.2004. 
 3. Nové jmenování ředitelkou, jmenovacím dekretem ze dne 01.08.2012.
 4. Ředitel v rámci své pravomoci a působnosti dle § 3 zák.č.564/1990 Sb. v plat.znění a ve znění pozd.předpisů, rozhoduje o výši příspěvku v jednotlivých případech na úhradu nákladů ústavní a ochranné výchovy a výši příspěvku v jednotlivých případech na úhradu nákladů spojených s hmotnou péči o děti a mládež ve školách s celodenní výchovou a školských zařízeních. 
 5. Pracovníci poskytující informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v plat.znění ,o svobodném přístupu k informacím v Dětském domově 
  v Lichnově jsou zástupce ředitele, Ivana Jakubíková, sociální pracovnice a Bc. Jana Maderová, vedoucí vychovatelka,které přijímají a zároveň vyřizují stížnosti, podněty a oznámení v souladu s § 2 odst.1.vyhl.č. 150/1958 U1 v plat.znění a ve znění pozd.předpisů. Telefonické spojení na uvedené pracovníky : 554 643 129, tel. a fax: 554643289
 6. Ředitelka vede veškeré stížnosti a spisový materiál týkající se jejich vyřizování, přičemž tento je zakládán odděleně od ostatních spisů. Stížnosti musí být vyřízeny ( prošetřeny ) do 10 dnů ode dne, kdy byly do DD doručeny. Stížnosti, které nelze do uvedeného termínu vyřídit, mohou být ve výjimečných případech vyřízeny do 30 dnů, vždy však musí být o důvodech prodloužení termínů informován stěžovatel, který stížnost postoupil DD. 
 7. Organizační struktura DD:
  • V čele DD je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada Moravskoslezského kraje.
  • Zástupce ředitele a vedoucí jídelny jmenuje do funkce ředitel DD.
  • V Dětském domově Lichnov jsou zřízeny odborné úseky v čele s pracovníkem s odpovědností vedoucího pracovníka:

   a - úsek pedagogický - zodpovídá vedoucí vychovatelka
   b - úsek hospodářský,správní a soc.- zodpovídá sociální pracovnice 
   c - úsek stravovací - zodpovídá vedoucí školní jídelny 


V době nepřítomnosti ředitele zastupuje ho v plném rozsahu pravomocí a odpovědností zástupce ředitele - soc.pracovnice. 

Není-li to možné, zastupuje ředitele jiný pověřený pracovník, kterého jmenuje ředitel včetně vymezení rozsahu pravomocí a odpovědností. Poradním orgánem ředitele jsou pedagogové a asistenti pedagoga popř. sociální pracovnice. 

Nejdůležitějšími předpisy (vždy jejich platné znění a znění pozdějších předpisů) jsou: 


Zákony

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb. a č. 342/2006 Sb. 
 • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, ve znění zákona č. 264/2006 Sb. 
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb. a č. 264/2006 Sb. 
 • Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 255/2001 Sb., č. 16/2002 Sb., č. 284/2002 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 383/2005 Sb. a č. 179/2006 Sb. 
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb., zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb. 


Nařízení vlády

 • Nařízení vlády ČR č. 230/1991 Sb., o zřizování středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování ústředními orgány státní správy a o podmínkách uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu zabezpečení 
 • Nařízení vlády ČR č. 273/1992 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR 
 • Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb. 
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků 


Vyhlášky

 • Vyhláška MŠ č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a vyhlášky č. 197/1994 Sb. (bude zrušena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ale až od 1.1.2007) 
 • Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb. a vyhlášek č. 235/2003 Sb. a č. 672/2004 Sb. 
 • Vyhláška MŠMT č. 137/1993 Sb., kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky 
 • Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 
 • Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb. 
 • Vyhláška MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470 /2006 Sb. 
 • Vyhláška MŠMT č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami 
 • Vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb. 
 • Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. 
 • Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 
 • Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 
 • Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti 
 • Vyhláška MŠMT č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách 
 • Vyhláška MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 
 • Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb. 
 • Vyhláška MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích 
 • Vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 
 • Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 
 • Vyhláška MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání 
 • Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 
 • Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 
 • Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 
 • Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování 
 • Vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních 
 • Vyhláška MŠMT č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 489/2006 Sb. 
 • Vyhláška MŠMT č. 224/2005 Sb., kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
 • Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. 
 • Vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb. 
 • Vyhláška MZd č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
 • Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 
 • Vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech 
 • Vyhláška MV č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona 
 • Vyhláška MŠMT č. 60/2006 Sb., o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků) 
 • Vyhláška MŠMT č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních 
Níže uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí u ředitelky DD: 

 1. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (§18 odst.2 zák.č.106/1999 Sb. v platném znění)

o svobodném přístupu k informacím je součástí každoroční Zprávy o činnosti a plnění úkolů organizace za rok...

a je uložena u ředitele DD.

 1. Údaje, proti kterým rozhodnutím ředitele je přípustné odvolání: 

Ředitel vydává na základě zákona č 109/2002 Sb. rozhodnutí,  kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem , umístěným v dětském domově. Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu v Ostravě, a to prostřednictvím ředitele DD Lichnov

 

III. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace 

 1. Základem přípravy a předávání informací je požadovanou informaci poskytnout, pokud tomu nebrání zákonná povinnost
  ochrany údajů proti zveřejnění. 
 2. Z žádostí musí být zřejmé, komu je určena a kdo ji podává ( jméno, příjmení, adresa fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby ). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu citovaného zákona a žádost se odloží. Žadatel musí dále sdělit adresu, na kterou mu bude možno sdělit stav vyřizování jeho žádosti. 
 3. Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, případně nahlédnutím do spisu - včetně pořízení kopie. Písemná informace se musí vyřídit do 15 dnů ode dne doručení žádosti. Tato lhůta může být prodloužena z důvodů sběru dat a konzultace s jinými orgány státní správy, maximálně však o 10 dnů. Pověřený pracovník DD je povinen písemně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, vždy však před uplynutím základní lhůty. 
 4. Pokud je požadovaná informace od žadatele mimo působnost DD, pověřený pracovník DD ( ZŘ ) žádost odloží a toto odložení žádosti a jeho důvod sdělí žadateli do 3 dnů. 
 5. Omezení práva na poskytnutí informace 
 6. Ředitel DD nesmí poskytnout informaci, která je v souladu se zákonem č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů a nařízením vlády č. 246/1998 , vše v platném znění a ve znění pozd.předp., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ke kterým žadatel nemá oprávněný přístup. 
 1. Dále, pokud vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby.
  Zejména o rasovém původu, národnosti, politických postojích, členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech. 
 2. Neposkytují se informace z osobních spisů dětí a to týkající se nejen dětí samotných, ale i údaje o jejich rodině případně další důvěrné informace. 
 3. Jestliže dotčená osoba již nežije, lze informaci o ní poskytnout jen za předpokladu, že bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno její dobré jméno. 
 4. V případě, že DD odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě ( bod 3 odst. 3 ), případně v řádně prodloužené lhůtě rozhodnutí. Rozhodnutí je správním řízením ve smyslu § 46 zákona č. 71/1967 Sb. v znění a ve znění pozd.předpisů, viz. vzor - příloha. 
 5. Evidence písemných žádostí o poskytnutí informace 
 6. Pověřený pracovník DD ( sociální pracovnice ) vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informací. Evidence žádostí
  obsahuje: 

  datum doručení žádosti, věc a číslo jednací, jméno a příjmení žadatele, spojení na něj, způsob, jakým bylo ve věci postupována, jak byla žádost vyřízena, datum vyřízení žádosti. 

  Údaje o evidenci žádosti jsou chráněny podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních dat v informačních systémech, v platném znění a ve znění pozd.předpisů.
 7. Žádost o poskytnutí informace, doručenou poštou, přijímá v DD sociální pracovnice, která ji po zaevidování předá k vyřízení ředitelce zař. , či ji v rámci své kompetence vyřídí. 
 8. Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, prostřednictvím ředitele domova a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 
 9. O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací vydaném ředitelem domova rozhodne krajský úřad do 15 dnů
  od předložení odvolání ředitelem domova. Pokud krajský úřad v uvedené lhůtě nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým zamítl odvolání a potvrdil napadené rozhodnutí.
  Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. 
 10. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, tím není dotčena možnost soudního přezkoumání rozhodnutí o odvolání. 
 11. Hrazení nákladů za poskytnuté informace 
 12. Ředitel DD je oprávněn požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, odesláním informací žadateli. Dětský domov je povinen na žádost žadatele potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením zálohy. 
 13. Úhradu je možné zaplatit v hotovosti pokladní DD, poštovní poukázkou na příslušný účet DD. 
 14. Sazebník úhrad za poskytování informací je v souladu s ustanovením §17 zákona č. 106 / 99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací dle tohoto zákona: 
 15. a) cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí: 

černobílá - formát A4 : 

jednostranná z volných listů 

1,10 Kč 

 

oboustranná z volných listů 

1,90 Kč 

 

jednostranná z váz. předloh 

1,50 Kč 

 

oboustranná z váz. předloh 

2,50 Kč 

     

černobílá - formát A3 : 

jednostranná z volných listů 

2,10 Kč 

 

oboustranná z volných listů 

3,00 Kč 

 

jednostranná z váz. předloh 

2,50 Kč 

 

oboustranná z váz. předloh 

4,00 Kč 


 1. b) cena technického nosiče dat, je-li informace poskytovaná
  formou záznamu na technickém nosiči:
 

disketa 

13,00 Kč 

 

CD disk 

50,00 Kč 


 1. c) cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou
  počítačového tisku:

černobílý - formát A4 :

1 stránka

1,00 Kč


 1. d) poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle
  sazebníku poštovních služeb.

  e) osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání
  informací 1 hodinu, tak za každou započatou hodinu 110,00 Kč


  Úhrady nákladů za poskytnuté informace jsou příjmem DD Lichnov 
  Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.1.2005 

Alena Lukeszová , ředitelka DD