Organizace hostitelské péče v zařízení

 • První osobní schůzka zájemce o HP s ředitelkou DD a ŠJ - závěr – sepsání Žádosti o spolupráci se zařízením na hostitelské péči a předání vzájemných tel. kontaktů.
 • Předání informací pedagogickému sboru – vyhodnocení situace – navržení vhodného dítěte, do této konkrétní rodiny.
 • Druhá osobní schůzka zájemce o HP s ředitelkou, ved. vychovatelkou a sociální pracovnicí DD a ŠJ.
 • Prohlídka DD s taktním upozorněním na ono dítě - viz manuál k realizaci HP vydaný KÚ MSK – doporučeno opakované zvážení celé situace, jako celku a po kladném rozhodnutí HP realizovat, opětovný telefonický kontakt ředitelky DD , s dohodnutím osobní schůzky.
 • Navržení společného termínu setkání: Hostitel+vedení DD a ŠJ+dítě (dopředu je na setkání, připraveno). 
 • Dohodne-li se na této schůzce pokračování v návštěvách – upřímný zájem dítěte i hostitele, je domluven termín a čas další návštěvy dítěte hostiteli v DD, hostiteli je předán kontakt na RS dítěte. Hostitel předá ředitelce DD a ŠJ, Výpis z rejstříku trestů.
 • O projeveném zájmu dítěte o HP, je následně informován zákonný zástupce dítěte i sociální pracovnice dítěte (telefonicky, po té i písemně ,soc. pracovnici je zaslaná kopie výpisu z rejstř. trestů žadatele o HP).
 • Návštěvy dítěte probíhají v návštěvní místnosti ,na rodinné skupině DD a zahradě DD- termíny a čas neomezujeme, snažíme se dohodnout s ohledem na organizaci dne RS, kroužky dítěte, reprezentaci DD dítětem, výjimečnou návštěvu zák. zástupců dítěte…

Jsou li návštěvy intenzívní – každý týden a telefonické kontakty i v průběhu týdne, je potřebný čas na poznání hostitelů i reakcí dítěte na probíhající intenzívní HP, bohatší.

  

 • Probíhá li vše ke spokojenosti dítěte i hostitele , je povolena vycházka dítěte s hostitelem mimo areál DD, a to do vesnice (hostitel podepisuje tiskopis zařízení).
 • Dále pak je možné povolení půldenní vycházky s hostitelem do nejbližšího města – Krnova, a to opakovaně (hostitel podepisuje tiskopis zařízení).
 • Celodenní vycházka – probíhají li předešlé fáze bez problémů, dítě má zájem, hostitel rovněž (hostitel podepisuje tiskopis zařízení).
 • Plánovány jsou již společně „povolenky“ pro pobyt dítěte v domácnosti hostitelů.
 • Organizace povolení pobytu dítěte v domácnosti hostitele – běžně, jako u zákonných zástupců – hostitelé napíší písemnou žádost, kterou adresují DD, na základě této písemné žádosti žádá DD o vyjádření k pobytu OSPOD, po prošetření (hostitelé jsou s postupem seznámeni) a písemném povolení pobytu OSPODem, je dítěti písemně povolen pobyt ze strany DD.

Od samého prvopočátku až do běžně probíhajících pobytů dítěte v domácnosti hostitele, je tento v úzkém telefonickém i osobním kontaktu s ředitelkou , vedoucí vychovatelkou i sociální pracovnicí DD.

Provázení hostitelů celou hostitelskou péčí, je individuálně odvislé od potřeb dítěte i hostitelů. Je různě dlouhé, různě rozsáhlé, různě odborně náročné.

 

Dobře spolupracujeme s odborníky a odbornými centry:

 • PPP Bruntál (psycholog, speciální pedagog)
 • Centrem psychologické pomoci Bruntál
 • Klinickým psychologem
 • Psychiatrem
 • Pediatrem a mnohými dalšími, se kterými vyvstane potřeba spolupracovat

Hostitele odkazujeme i na odbornou literaturu.

Kde se "berou hostitelé?"

 • Zde platí zejména "kudy chodím, tudy trousím (informace)".... Další místa, kde se potkáváme s potencionálními hostitely, jsou:

  • Pravidelné každoroční „Dny otevřených dveří“ v zařízení
  • Předávané info na Komunitním plánování města Krnova – sekce Děti, mládež, rodina
  • V kuloárech vzdělávacích akcí a dalších aktivit, kterých se všichni účastníme
  • Rodiče spolužáků našich dětí
  • Známí našich zaměstnanců
  • Naše webové stránky
  • Lidé přicházející bez našich „zásluh“(někde četli-viděli-slyšeli)


  Náhled Žádosti hostitelů o hostitelskou péči ke stažení zde.